Overslaan naar content

Privacyverklaring GLS Netherlands

GLS neemt de bescherming van (persoons)gegevens zeer serieus. Reden waarom persoonsgegevens in alle gevallen gebruikt en beheerd worden in overeenstemming met hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR).

Op deze pagina geeft GLS Netherlands informatie over de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor gegevensbescherming

De volgende informatie is van toepassing op GLS Netherlands, verantwoordelijk voor de verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens binnen GLS Netherlands (verwerkingsverantwoordelijke):

General Logistics Systems Netherlands B.V. Proostwetering 40 3543 AG UTRECHT

(hierna "GLS Netherlands")

Je kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (hierna “Data Protection Officer”) via het e-mailadres dataprotection@gls-netherlands.com.

Je kunt ook contact opnemen met GLS door een brief te sturen naar Data Protection Officer van GLS Netherlands.

GLS Netherlands B.V. T.a.v. Data Protection Officer Postbus 9250 3506 GG UTRECHT

Wees je ervan bewust dat wij je om een legitimatiebewijs kunnen vragen om jouw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die GLS Netherlands verzamelt en verwerkt in het kader van sollicitaties bij GLS Netherlands.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens omvatten informatie over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifiek of achterhaalbaar individu. Hieronder valt bijvoorbeeld informatie zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Informatie die niet aan een specifiek of achterhaalbaar individu kan worden gekoppeld, zoals statistische gegevens, wordt niet beschouwd als persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens (en hoe verkrijgen wij deze gegevens)?

GLS Netherlands verzamelt en verwerkt de gegevens die je invult als je solliciteert via de website werkenbij.gls.nl, zoals je naam, adres en geboortedatum. GLS Netherlands verzamelt en verwerkt ook gegevens die jij in het kader van de sollicitatie verstrekt door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail met medewerkers van GLS Netherlands.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou (en waarvoor gebruiken wij die)?

Voor het in behandeling nemen van je sollicitatie:

Wanneer je solliciteert op een vacature bij GLS Netherlands zal GLS Netherlands de door jou verstrekte gegevens verzamelen en verwerken voor het in behandeling nemen van jouw sollicitatie, waaronder het beoordelen van jouw sollicitatie in relatie tot de functie. In het geval dat GLS Netherlands jou een baan aanbiedt, worden jouw gegevens ook gebruikt om het aanbod voor te bereiden. Daarnaast worden jouw identiteitsdocument, educatiehistorie en werkervaring geverifieerd. Als je vervolgens ons aanbod accepteert, dan gebruiken wij jouw gegevens om de arbeidsovereenkomst voor te bereiden.

Voor de behandeling van jouw sollicitatie verzamelt en verwerkt GLS Netherlands de volgende gegevens: voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, informatie uit jouw cv, jouw foto (indien je die meestuurt), je motivatie, of je al dan niet over een arbeids- en/of verblijfsvergunning beschikt (indien van toepassing), eventuele andere persoonlijke gegevens die jij GLS Netherlands verstrekt in het kader van jouw sollicitatie (waaronder de resultaten van een online assessment), en tot slot alle andere gegevens die volgens de wet verwerkt moeten worden.

Voor analysedoeleinden:

De gegevens die hiervoor worden genoemd, plus de informatie over je gender en huidige functietitel (als je ervoor kiest om die met ons te delen), worden verwerkt voor interne analysedoeleinden. Door middel van verschillende analyses op basis van jouw ingevulde gegevens en eventuele andere persoonlijke gegevens die jij GLS Netherlands verstrekt in het kader van jouw sollicitatie willen we bijvoorbeeld het risico op enige vooringenomenheid of vooroordelen in ons sollicitatieproces verkleinen en andere verbeteringen doorvoeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken om inzicht te krijgen in ons recruitment- en sollicitatieproces. De informatie over je gender wordt alleen gebruikt voor analysedoeleinden en wordt dus niet meegenomen bij de beoordeling van je sollicitatie.

Wat we niet doen:

GLS Netherlands verzamelt en verwerkt geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens over sollicitanten (zoals gegevens over gezondheid, over ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging etc.) behalve als je hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

GLS Netherlands maakt tijdens de sollicitatieprocedure geen gebruik van zogenaamde ‘geautomatiseerde besluitvorming’ (beslissingen die uitsluitend worden gebaseerd op basis van geautomatiseerde gegevensverwerking).

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Enkel een beperkt aantal medewerkers van de afdeling HR, jouw mogelijke nieuwe leidinggevende en gesprekspartners tijdens de interviews zullen toegang krijgen tot jouw gegevens. Zij krijgen alleen toegang tot jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure.

Wanneer GLS Netherlands gebruikmaakt van een derde, zoals een assessment bureau, dan zal je hier altijd eerst van tevoren van op de hoogte worden gesteld.

Ten slotte hebben wij een externe dienstverlener ingeschakeld die ons ondersteunt bij het leveren van onze digitale (sollicitatie)diensten zoals de hosting, het onderhoud en de ondersteuning van de website werkenbij.gls.nl. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. GLS Netherlands deelt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverlener of andere derde partijen. En met deze externe dienstverleners hebben wij een overeenkomst waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Waar slaan we jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). 

Toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming

Voor GLS Netherlands gelden de regels van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG/GDPR) en andere relevante Nederlandse wetgeving inzake gegevensbescherming.

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Door middel van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen stellen GLS-bedrijven alles in het werk om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of misbruik. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt in systemen die beschermd worden door passende beveiligingsmaatregelen in overeenstemming met het IT-beveiligingsbeleid van GLS. In verband met technologische vooruitgang past GLS de beveiligings- en gegevensbeschermingsmaatregelen waar nodig aan.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard door GLS Netherlands?

De door jou aan GLS Netherlands verstrekte persoonsgegevens worden door GLS Netherlands bewaard gedurende een periode van 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Als je ons toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren, dan worden de gegevens 1 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd.

Op het moment dat je in dienst komt bij GLS Netherlands worden jouw gegevens onderdeel van je personeelsdossier en worden deze verwerkt conform het GLS Netherlands privacybeleid voor GLS Netherlands-collega’s.

Op welke rechten kan jij je beroepen (in verband met de verwerking van jouw gegevens)?

  • Recht op informatie (artikel 13 en 14 van de AVG): jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

  • Recht op inzage (artikel 15 van de AVG): jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

  • Recht op rectificatie en aanvulling (artikel 16 van de AVG): jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

  • Recht op vergetelheid/gegevenswissing (artikel 17 van de AVG): jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 van de AVG): jij hebt het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij jouw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Als je van mening bent dat hier sprake van is, kun je contact met ons opnemen.

  • Recht op dataportabiliteit (artikel 20 van de AVG): jij hebt het recht om gegevens die jij aan ons hebt gegeven te ontvangen in een machine-leesbaar formaat, zodat jij deze gegevens kan bewaren in een database van jou of van een andere partij.

  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 van de AVG): jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan.

Intrekking van je toestemming

Indien jouw toestemming is gevraagd voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, heb je op ieder moment in de toekomst het recht om die toestemming in te trekken zonder dat dit invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

Het recht om een klacht in te dienen

Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Neem daarvoor contact op met de afdeling HR via sollicitatie@gls-netherlands.com. Maar je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Data Protection Officer. Dit kun je doen door te e-mailen naar dataprotection@gls-netherlands.com. Tot slot heb je het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).

Vragen en verzoeken

Voor vragen over deze privacyverklaring of over de manier waarop GLS Netherlands met de persoonsgegevens omgaat die jij ons verstrekt in het kader van jouw sollicitatie, kun je contact opnemen met HR via sollicitatie@gls-netherlands.com.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. De meest actuele verklaring vind je altijd op de website werkenbij.gls.nl. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 oktober 2022.

Bekijk hier meer informatie over de algemene Privacywetgeving van GLS Netherlands.